Duncan Lang Photography

Guangzhou, 2007Guangzhou, 2007Guangzhou, 2007Guangzhou, 2007Guangzhou, 2007Hong Kong, 2007Guangzhou, 2007Guangzhou, 2007Shenzhen, 2007Hong Kong, 2007Hong Kong, 2007Hong Kong, 2007Hong Kong, 2007

Guangzhou / Hong Kong